Mireczka

62 teksty – auto­rem jest Mi­reczka.

" Szczęście jest zaw­sze tam gdzie je doj­rzy­my lub poczu­jemy sercem." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2018, 11:19

SAMOTNOŚĆ
" człowiek w swej is­to­cie jest wszędzie sa­mot­ny..czy jest Ktoś kto nau­czy mnie żyć ?.. tak pop­rostu od­na­leźć się ?" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lutego 2018, 18:12

" Nie pozwól by sza­ra rzeczy­wis­tość miała wpływ
na ko­lory naszych marzeń." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lutego 2018, 16:54

" Cza­sem trze­ba zos­ta­wić przeszłość w spokoju,
by zo­baczyć, jak piękna może być przyszłość." 

myśl • 14 lutego 2017, 15:40

**Kiedyś słyszałam ta­kie po­wie­dze­nie,
że nie wol­no porówny­wać się z in­ny­mi,
bo zaw­sze znaj­dziesz gor­szych i lep­szych od siebie.** 

myśl • 29 grudnia 2016, 10:38

**Po co wciąż biegną, nie wiedząc gdzie jest meta???
Trze­ba zat­rzy­mać się i spoj­rzeć chłod­nym okiem na całość. ......Zas­ta­nowić się czy to jest pot­rzeb­ne. .....Wiek dziecięcy jest bez­tros­ki, i układa się wszys­tko. .....Czyż to nie iro­nia życia. ....Po co bieg­niemy, po co go­nimy. .....I nie ma­my cza­su by żyć. ....** 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 lipca 2016, 09:36

" Szczęście jest trud­nym do uchwycenia
nim się po­jawi to znika.
Zaw­sze go brak kiedy potrzeba." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 czerwca 2016, 19:46

JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)

" Bez miłości jesteśmy
dla siebie ciężarem.
Miłość spra­wia, że się
wza­jem­nie wspieramy." 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 czerwca 2016, 15:28

**PRZEG­RA­NE ŻYCIE**
Myślę, że życie nie może być przeg­ra­ne. Bo jest da­rem.
Każde­go dnia , pisze­my sa­mi his­to­rię swo­jego życia.
I co­kol­wiek nas spo­tyka jest do po­kona­nia, tyl­ko musimy
się pos­ta­rać. Do­konać właści­wego wy­boru, właściwą drogę,
tą którą ser­ce nam podpowie." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2016, 19:36

" ''Przy­jaźń poz­naję po tym, że nic nie może jej za­wieść, a praw­dziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć''. 

myśl • 15 czerwca 2016, 19:16

Mireczka

Cytaty oraz Przemyślenia

Zeszyty
 • Moje przemyślenia  – Mój świat wewnętrzny to oso­bis­te prze­myśle­nia który­mi się nie dzielę z in­ny­mi. Żyję głównie wy­darze­niami zewnętrzny­mi związa­ne z nas­tro­jem. Z nas­tro­jem różnie by­wa. Dziś od ra­na jest dob­rze bo świeci słońce, in­ny nas­trój i jak­by in­ny świat...

 • Moje przemyślenia - NIEDOBRE WSPOMNIENIA. – Pe­wien poeta (nie pa­miętam który) na­pisał cyt; " Żyjąc tyl­ko wspom­nieniami, umiera­my za życia "I moim zda­niem miał rację. Mówią czas leczy ra­ny...To niep­rawda, sa­mi mu­simy te ra­ny leczyć. Mu­simy się wyz­wo­lić, roz­puścić ciężar przeszłości. Jed­nym słowem pog­rze­bać w so­bie duszę, uporządko­wać. Myśląc wspom­nieniami sa­mi roz­dra­puje­my ra­ny nie dając spo­koju, sa­mi so­bie te ra­ny ot­wiera­my. Każde doświad­cze­nie czy nam się ono po­doba czy nie jest po coś. Z cza­sem możemy je­dynie nau­czyć się dys­tansu do te­go co się wy­darzyło, ak­ceptac­ji dla sy­tuac­ji, których nie ro­zumiemy. Przeszłości nie da się zmienić...ale możemy wziąć z niej lek­cję i zacząć żyć. Mu­simy się cie­szyć te­raźniej­szością, do­ceniać to co przeżywa­my, bo cen­ne chwi­le zbyt szyb­ko prze­mijają i jeśli wciąż tyl­ko spogląda­my w przeszłość za­pomi­namy o tym, by czer­pać ra­dość z te­go co TU I TE­RAZ...NIE POZWÓLMY BY SZA­RA RZECZY­WIS­TOŚĆ MIAŁA WPŁYW NA KO­LORY NASZYCH MARZEŃ.♥

 • Moje przemyślenia-DUSZA – Dusza to coś ulot­ne­go w człowieku, dech na­dający mu cechy ludzkie i spra­wiający, że jest żywy.W is­tnienie duszy (jej nieśmier­telność) wierzą wyz­nawcy wielu re­ligii...A mo­ja dusza? ciągle nies­po­koj­na, zaw­sze w po­goto­wiu, nig­dy nie jest obojętna na ludzką krzywdę...Dob­roć zaw­sze będzie częścią mo­jej na­tury.Ty­le tyl­ko, że mo­ja dusza cza­sami cier­pi...Czy to jest nor­malne???. OD­PO­WIEDŹ (Myśli szep­tem duszy pi­sane.)......Te dusze, które pochodzą z wyższych wib­racji to trud­no im się tu od­na­leźć. Bar­dzo bo­li je ja­kakol­wiek krzyw­da.Nie godzą się na to całe zło wokół.♥

 • Moje przemyślenia. – Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem ja­kie im po­zos­ta­je jest ra­dość z cudzej krzyw­dy."

 • Moje przemyślenia. – Poez­ja-wier­sze wy­rażają swo­je uczu­cia i opi­sują świat ocza­mi wyob­raźni. Jed­nak poez­ja nie uleczy świata, umie naz­wać podłość, za­pamiętać niegodzi­wość. A jed­nak spo­tykam ludzi uz­dro­wionych.

 • Moje przemyślenia. – Mój dom to azyl. Dom to spokój, har­mo­nia, szczęście i bez­pie­czeństwo. Kocham ten ka­wałek mo­jego szczęscia.

 • Moje przemyślenia. – "Życie mo­je" Kiedy byłam młodą , uczyłam się być matką i żona. Do upadłego bro­niłam swoich rac­ji na­wet wte­dy, gdy ich nie miałam. Do­piero uświado­miłam so­bie, że nud­nym ga­daniem tyl­ko po­gar­szałam sy­tuac­je. Zro­zumiałam, że życie z dru­gim człowiekiem po­lega na ustępstwach z obu stron, na zro­zumieniu wza­jem­nych pot­rzeb i zaak­cepto­waniu zarówno wad jak za­let wyb­ra­nej oso­by. Dob­ry związek to ten, w którym każde z nas poz­wa­la dru­giemu być tym, kim chce, nie za wiele ocze­kując i wy­magając. Czy­li związek opar­ty na nieza­leżności. Przy czym bar­dzo ważna jest roz­mo­wa. Nie wol­no nicze­go prze­mil­czeć. Trze­ba roz­ma­wiać i wspólnie roz­wiązy­wać prob­le­my. Na­wet drob­ne spor­ne kwes­tie mogą up­rzyk­rzyć życie, a prze­mil­cze­nie , nie roz­wiąza­ne w porę, mogą roz­winąć się w po­ważny kon­flikt. Og­romne znacze­nie ma poczu­cie hu­moru z ja­kim się pat­rzy na świat, siebie i dru­giego człowieka. Ale żeby zro­zumieć, zajęło mi to spo­ro cza­su, dla­tego wyt­rwałam w małżeństwie po­nad pół wieku. Cie­szy mnie mo­je życie, mogę po­wie­dzieć, że jes­tem szczęśli­wa.♥

 • Moje przemyślenia. – Styczeń - zi­ma, dzi­siaj trochę poprószył śnieg zro­biło się biało.Każda po­ra ro­ku jest piękna. Jed­nak wolę la­to, bo wte­dy lu­bię pos­pa­cero­wać, usiąść na ław­ce i spoglądać na przechodzących ludzi. Lu­bię spoglądać na twarze, można w nich wyczy­tać niemal wszys­tko. U ludzi star­szych pok­ry­wa siat­ka zmar­szczek, z których można wyczy­tać his­to­rię ich życia. Oczy do­powiedzą to, co w duszy się skry­wa, bez zbędnych słów do­wie­dzieć się można ja­kimi to­rami ich życie się po­toczyło.Twarze star­szych ludzi można czy­tać jak z książki, każda zmar­szczka to in­ny roz­dział.

 • Moje przemyślenia. – Co jest dob­re? Co jest złe? W tym chaotycznym świecie trud­no o tym zde­cydo­wać. Jak można po­woływać się na prze­pisy wpro­wadzo­ne przez in­nych? Jeśli pod­dam się za­sadom, stanę się ma­rionetką niez­dolną do włas­nych de­cyz­ji. Muszę żyć zgod­nie z włas­ny­mi za­sada­mi.

 • Moje przemyślenia. – Każdy ma swo­je praw­dy i prze­ko­na­nia i ja także.Niektórzy próbo­wa­li mnie prze­ko­ny­wać do swoich rac­ji. Nie dałam się. Jes­tem niere­for­mo­wal­na, od lat niez­mien­na jak ćma co le­ci do og­nia mi­mo, iż wie, że sparzy się i spłonie. Na przekór wszys­tkiemu wciąż wierzę w rzeczy , których nie pot­wier­dza życie...Z pew­nością sparzę się jeszcze nie raz...

 • Moje przemyślenia* – " Sta­rość " Sta­rość na­tury nie da się oszu­kać. Jeśli nie czu­jemy się młodzi to re­zul­ta­ty wszel­kich wy­siłków zmie­rzających do zat­rzy­mania cza­su są bez­ce­lowe. Mi­mo, że świat wy­powie­dział sta­rości wojnę nie na­leży za­pomi­nać, że kiedyś ona na­dej­dzie. Star­si ludzie mają swo­je przy­wile­je, na które zap­ra­cowa­li całym swoim życiem. Nie mówi się o nich " Starzy ludzie " tyl­ko " Ludzie złote­go wieku."

 • Moje przemyślenia* – " IN­TERNET " Żyje­my co­raz wy­god­niej - przez in­ternet ko­muni­kuje­my się ze światem, ro­bimy za­kupy, płaci­my rachun­ki - ale też co­raz bar­dziej sa­mot­nie. Ty­siące ludzi, nie­rzad­ko cho­rych, obi­ja się o ściany swych mie­szkań w poczu­ciu - od le­karza po sklep czy ban­ku - są tyl­ko hasłem w kom­pu­terze. W po­goni za suk­ce­sem i wszys­tki­mi dob­ra­mi przes­ta­liśmy siebie widzieć nawza­jem.

 • Moje przemyślenia* – SZA­CUNEK.... Każdy zasługu­je na sza­cunek. Po­win­niśmy sza­nować każdą od­mien­ność, po­nieważ świat byłby nud­ny, gdy­by każdy tak sa­mo wyglądał, myślał i zacho­wywał się. Równi jes­teśmy wszys­cy, po­nieważ każdy od­no­si suk­ce­sy i po­nosi ja­kieś po­rażki, nikt nie jest ideal­ny. Wza­jem­ny sza­cunek - to praw­dzi­wa korzyść dla obu stron. Jed­nak na sza­cunek trze­ba so­bie zap­ra­cować, bo łat­wo go stra­cić. Prze­de wszys­tkim po­win­niśmy sza­nować siebie i in­nych. Prze­cież roz­pozna­jemy dob­ro i zło, tak więc im więcej zła wyrządza­my, tym mniej sza­cun­ku ot­rzy­muje­my.

 • Moje przemyślenia* – ŻYĆ WŁAS­NYM ŻYCIEM.... Większość z nas sta­ra się żyć w ten sposób nie śledząc ni­kogo. Chce iść własną drogą do ce­lu, nie pat­rząc na ni­kogo. Prag­niemy i chce­my być jak naj­lepsi. Dla­tego idziemy włas­nym tro­pem. Bu­duje­my własną ścieżkę życiową i po nie podążamy. Idąc po niej kształci­my się według włas­ne­go spo­sobu na życie. Mu­simy iść co­raz wyżej i po­kazy­wać na co nas stać. Być po pros­tu kimś, bo każdy dzień mówi nam co­raz więcej.

 • Moje przemyślenia* – "PAS­JA" Całe nasze życie to działanie i  pas­ja. A uni­kając działania i  nie mając pas­ji ry­zyku­jemy, że nasze życie jest bar­dzo ubo­gie.

 • Moje przemyślenia* – " Niebo sku­pia w so­bie wszys­tkie bar­wy tęczy, których ko­lor wy­pełnia mo­je niebo. Pat­rzę na niebo z wiel­kim zachwy­tem."

 • Moje przemyślenia* – Marzę o cof­nięciu cza­su. Tak bar­dzo chciałabym wrócić na roz­sta­je dróg i pójść w in­nym kierun­ku....Cieka­we jak by wyglądało mo­je życie...Nig­dy się nie do­wiem.♥

 • Moje przemyślenia* – Z doświad­cze­nia wiem, że na człowieka składają się wy­bory i oko­liczności - nikt nie ma władzy nad oko­licznościami, ale każdy ma władzę wy­boru. Nies­te­ty, im więcej złych wy­borów się po­dej­mu­je, tym bar­dziej złe się one wy­dają. Jeśli życie cze­goś mnie nau­czyło, to te­go, że wy­borów na­leży do­kony­wać sa­modziel­nie, a nie spełniać ocze­kiwa­nia in­nych.

 • Moje przemyślenia* – Każdy z nas ma ser­ce a w nim uk­ry­te dob­ro i ra­dość...ser­ce jest jed­no i wiel­kie, tam się rodzi wszys­tko co PIĘKNE !!!.♥

 • Moje przemyślenia* – Krótkość życia - niet­rwałość dóbr świata i prze­mijal­ność życia w kon­tekście wie­czne­go trwa­nia. Mo­tyw życia ludzkiego wyz­naczo­nego przez nieubłaga­ny upływ cza­su. Każdy dzień przy­nosi nam no­we nadzieje i da­je nam no­we szan­se....Marze­nia które są war­te spełnienia i wiara w to, że się spełnią.*

 • Moje przemyślenia* – "WłAS­NE MYŚLI." Os­tatni­mi cza­sy, łeb mi pęka od myśle­nia. Ty­le rzeczy wyszło mi w życiu, nie po mo­jemu. I nic bym nie miała prze­ciw­ko, gdy­by nie skut­ki uboczne. za ni­kogo życia nie da się przeżyć. Nies­te­ty, każdy po­nosi kon­sekwen­cje włas­nych de­cyz­ji i tych dob­rych i tych znacznie gor­szych. No i jeszcze ta wios­na niez­de­cydo­wana. Biorę na przecze­kanie i tak so­bie myślę że nie ma uni­wer­salnych roz­wiązań. Cza­sami tak jest, że za­dawa­lając jed­nych za­nied­bu­jemy in­nych. Po­zos­ta­je kwes­tia wy­boru. Wte­dy naj­le­piej o wiet­rze i wiośnie. Przy­naj­mniej nie trze­ba wy­bierać. Mój plan od ucie­czki od prob­lemów jest pros­ty - des­ka do pra­sowa­nia, żelaz­ko - naz­bierało się trochę, zaw­sze odkładałam na po­tem.Wyr­wać się z te­go odrętwienia z tej niemo­cy. Tyl­ko dlacze­go tak trud­no zmo­bili­zować się?, wyr­wać się, z zaklęte­go kręgu włas­nych myśli? prze­cież wiado­mo że, " du­maj nie du­maj, ca­rom nie budziesz."

 • Moje przemyślenia* – DZIEC­KO I DZIEC­KO - NI­BY TAK SA­MO, ALE..... Wiele lat te­mu urodziłam pier­wsze dziec­ko - sy­na. Był naszym oczkiem w głowie i mo­jej ma­my. Pier­wszy wnu­sio, ta­ki we­soły i kocha­ny. Rósł zdro­wo choć był wcześniakiem. Śmialiśmy się, że kiedyś zos­ta­nie ak­to­rem , pot­ra­fił naśla­dować każde­go. Po sied­miu la­tachn przyszedł na świat dru­gi syn, był słab­szy cho­rowi­ty. Mu­siałam poświęcić mu więcej cza­su i uwa­gi. To bar­dzo nie po­dobało się star­sze­mu. Co czu­je po la­tach ? Nie chcę narze­kać. Nie będę opi­sywała, jak żyło się mnie. Ob­darzałam swo­je dzieci bez­gra­niczną miłością, choć oni te­go nie do­ceniali. Dzi­siaj sa­mi mają dzieci - ja­kimi są i by­li rodzi­cami ? Niech sa­mi so­bie od­po­wiedzą na to py­tanie. Żon i mężów można mieć kil­ku, ale rodziców tyl­ko jed­nych. Rodzin­na od­po­wie­dzial­ność kończy się z wiekiem rodzi­ciel­skiej trum­ny.

 • Moje przemyślenia* – Cza­sami spo­koj­ny spa­cer, kończy się za­dyszką. La­ta ro­bią swo­je. Wcześniej mogłam wszys­tko ro­bić w biegu (do pra­cy, z pra­cy do do­mu itd). A te­raz ? Po­win­nam zad­bać o własną kon­dycję, żad­ne tam biega­nie, czy siłow­nia. Naj­chętniej bym popływała ale - nig­dy nie nau­czyłam się pływać. A może to tyl­ko, " STRACH MA WIEL­KIE OCZY?.

 • Moje przemyślenia* – "NIEW­DZIĘCZNE DZIECI." Bar­dzo mnie po­ruszył pe­wien ob­ra­zek, który widziałam na fb. Ten ob­ra­zek przed­sta­wiał smut­ne­go sta­ruszka trzy­mające­go w dłoniach te­lefon komórko­wy myśląc, że ten te­lefon się zep­suł. Poszedł więc do zakładu nap­raw­cze­go prosząc by mu go nap­ra­wili. Pra­cow­nik spraw­dził i mówi do sta­ruszka, że ten te­lefon jest całkiem dob­ry. Zdzi­wiony sta­ruszek ze smut­kiem w oczach mówi to dlacze­go dzieci do mnie nie dzwo­nią? Bar­dzo mnie wzruszył ten ob­ra­zek i na­wet popłynęła mi łez­ka. Te niew­dzięczne bez su­mienia dzieci też będą kiedyś starzy a ich dzieci tak sa­mo z ni­mi postąpią. Przy­naj­mniej mam taką nadzieję. JAK KU­BA BO­GU TAK BÓG KU­BIE.

 • Moje przemyślenia* – **DO­CE­NIĆ CHWILĘ ABY NIE ZMAR­NO­WAĆ ŻYCIA... Tak często przechodzi­my obok siebie i za­my­ka­my się w swoich światach. Może zat­rzy­maj­my się i daj­my szansę wza­jem­ne­go poz­na­nia i prze­ko­naj­my się, że od­na­leźliśmy przy­ja­ciela. Dla mnie cen­na jest każda oso­ba, bo wraz z nią mogę podążać ku te­mu co dob­re i piękne, tak aby ta chwi­la , która jest tu i te­raz była tą naj­ważniej­szą i naj­piękniej­szą. Dla­te­go sta­ram się tak żyć abym mogła czy­nić dob­ro i da­wa­nie siebie, aby mo­je życie nie tra­fiło w próżnię, lecz by było źródłem ra­dości dla dru­giej oso­by. Każdy z nas pot­rze­bu­je re­lac­ji z kimś kto ak­cep­tu­je, zro­zu­mie, do­ce­ni, pok­rze­pi swym ciepłem, ser­decznością, życzli­wością, roz­mową. Myślę, że ta­kie kon­tak­ty z ludźmi są pot­rzeb­ne, aby dzięki tym poz­nać prawdę o nas sa­mych. A Wy mo­je kocha­ne przy­ja­ciółki jes­teście dla mnie nieus­tan­nym przykładem jak żyć. Jeśli jes­tem lep­sza - to dzięki Wam. Ktoś po­wie­dział, że przykłady przy­ciągają i pat­rząc na Was wciąż się uczę.**

 • Moje przemyślenia* – Rok się kończy...No­wy zaczy­na i no­we nadzieje, że tym ra­zem nasze pla­ny i ocze­kiwa­nia się spełnią. Obiecu­jemy so­bie i in­nym, że ten No­wy Rok 2017 będzie lep­szy, a może ten, które­go żeg­na­my wca­le nie był ta­ki zły...war­to zro­bić pod­su­mowa­nie. Ale ja w No­wym Ro­ku nie ocze­kuję nicze­go szczególne­go, tyl­ko ZDRO­WIA dla siebie i moich naj­bliższych bo ono jest naj­ważniej­sze. Ufam jed­nak, że ten No­wy Rok będzie lep­szy od mi­nione­go.SZCZĘŚCIA, MIŁOŚCI bo ona jest fi­larem życia,SPEŁNIENIA MARZEŃ bo one spełniaja sie cza­sem.RA­DOŚCI- by twarz zdo­biła.WYT­RWAŁOŚCI- w reali­zac­ji prag­nień i celów. MO­JE ŻYCZE­NIA...??? Nie ma z cze­go się cie­szyć, że rok się kończy??? .znów jes­tem star­sza o je­den roczek. A mój ze­gar cichut­ko ty­ka i od­mie­rza czas mi przez­naczo­ny..dla niego każda mi­nuta, chwi­la jest...a każda chwi­la moim życiem...ile mi jeszcze tych chwil zos­tało???

 • Moje przemyślenia* – Do­tyczą mo­jego cy­tatu, który umieściłam wyżej. A brzmiało to tak... " Cza­sem trze­ba zos­ta­wić przeszłość w spo­koju by zo­baczyć, jak piękna może być przyszłość." ~~ ♥ ~~ Odkąd udało mi się roz­poznać tę prawdę - wszys­tko działa jak na­leży. Ta mądrość będzie mnie pro­wadzić przez cały ok­res mo­jego życia.♥

 • Moje przemyślenia* – Mo­je przeżycia są jak dzi­ki bluszcz, w którym spla­tają się myśli - " Bo tu nic nie jest pros­te, ani piękne, lecz nie obieca mi szczęścia żaden los." MUSZĘ SIĘ Z ŻYCIEM ZMA­GAĆ I GODZIĆ...Dopóki trwa cza­su nić....uczmy się żyć".!!!

 • Moje przemyślenia*- Mama – *Jest ty­le spraw, o których chciałabym Ci opo­wie­dzieć, jest ty­le rozmów, które chciałabym z Tobą do­kończyć, jest ty­le łez, które chciałabym wy­lać na Twoich ko­lanach...To już ty­le lat, jak nie ma Cię przy mnie...A BÓL WCIĄŻ PO­ZOS­TA­JE TA­KI SAM - MA­MO.*

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mireczka

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 lipca 2018, 11:47Mireczka do­dał no­wy tek­st

24 lutego 2018, 11:19Mireczka do­dał no­wy tek­st Szczęście jest zaw­sze [...]

23 lutego 2018, 18:48Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st SAMOTNOŚĆ człowiek w swej [...]

23 lutego 2018, 18:12Mireczka do­dał no­wy tek­st SAMOTNOŚĆ człowiek w swej [...]

23 lutego 2018, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

30 czerwca 2016, 22:54Irracja sko­men­to­wał tek­st Szczęście jest trud­nym [...]

26 czerwca 2016, 15:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st JAKI JEST CY­TAT PŁYNĄCYP­ROSTO [...]

16 czerwca 2016, 09:53Irracja sko­men­to­wał tek­st ''Przy­jaźń poz­naję po [...]

14 czerwca 2016, 18:45dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nic tak nie [...]